Delta i Förstudie - Digital Dialog

LÄS MER

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Region Gotland har beviljas medel av Tillväxtverket för att starta en förstudie om hur den digitala dialogen med näringsliv, boende och besökare på Gotland kan förbättras. Syftet med förstudien är att ta reda på vilka tjänster kunder och användare prioriterar och tycker är viktiga för att förvaltningen ska bli bättre på service, tillgänglighet och delaktighet.

Lämna dina uppgifter nedan om du vill vara med och delta genom att ge dina åsikter via mail eller telefon.

Tack för din medverkan!

Personuppgiftsbehandling

Samtycke

Samtycke om användning av personuppgifter för att delta i förstudie om digital dialog som drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen och finansieras av EU-medel genom Tillväxtverket.

Region Gotland använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679), även kallad GDPR. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som samtyckesmeningen ovan anger. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utveckla Region Gotlands verksamheter till det bättre. Om du startar e-tjänsten samtycker du till att vi lagrar och använder dina personuppgifter som beskrivs i den samtyckesmeningen ovan. Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i samtyckesmeningen ovan. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas i Region Gotlands e-tjänsteplattform och gallras efter att förstudien avslutas, i september 2020.

Miljö- och Byggnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan.

Samtycket är frivilligt

Ett samtycke är alltid frivilligt och kan återkallas när som helst.

Återkalla samtycket

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss genom brev eller e-post via adressen nedan. Av återkallelsen måste framgå vem den registrerade är och vilka personuppgifter du avser. Annars är det inte möjligt för den personuppgiftsansvarige att upphöra med behandlingen av personuppgifterna.

Efter återkallelsen får Region Gotland inte fortsätta att behandla dina personuppgifter. Om annan laglig grund finns för fortsatt behandling kommer vi att informera dig. Den behandling av personuppgifter som du tidigare har samtyckt till och som pågått till dess att återkallelsen är gjord är dock laglig och omfattas därför inte av återkallelsen.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post på dataskyddsombud@gotland.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgift för återkallande av samtycke

E-post            nathalie.ahlstedt-mantel at gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa