Investeringsstöd - energieffektiviserande åtgärder

LÄS MER

Vad och vem

Det här är ett stöd till ideella föreningar som äger och driver egna anläggningar inom samlingslokaler/bygdegård samt idrottsplatser. För att vara berättigad till stöd måste föreningen vara registrerad i Region Gotlands föreningsregister. Stödet är ett investeringsstöd går till insatser som är energieffektiviserande och gör verksamheten mindre utsatt för förändring i elpriset. Det kan exempelvis vara insatser såsom byte av el-armaturer, byte av fönster, inköp av energisnåla vitvaror och maskiner eller installation av nya värmesystem och solpaneler.

Hur

Föreningen kan söka om maximalt 200 000 kronor varav den summan som mest kan utgöra 90 procent av den totala investeringen. Projektet får inte vara påbörjat innan beslut är taget av Region Gotland. Föreningen behöver vid ansökan visa på uppskattade kostnader för projektet och bifoga underlag som styrker detta i största möjliga mån. Vid beviljat stöd sker utbetalning i förskott under december 2022. Projektet ska sedan redovisas så snart det är genomfört eller senast vecka 45 2024. Om projektet ej genomförs blir föreningen återbetalningsskyldig på hela beloppet och om projektets inriktning ändras under genomförandetiden är föreningen skyldig att informera Region Gotland så att en ny bedömning kan göras.

Projektmedel utlyses under förutsättning att beslut om detta tas Regionfullmäktige den 21 november 2022.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 30 november 2022.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa