Ledighet från grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grunden för elevers ledighet regleras i Skollagen kap 7 § 18.

En elev i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och undervisning inom Kulturskolan. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser mer än sammanlagt tio dagar per läsår.

Beslut om ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens studiesituation, möjlighet att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningstiden och om eleven fullgör sin skolplikt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa