Grävtillstånd och TA-plan

LÄS MER

​För grävarbeten på mark som inte ägs av Region Gotland behövs en vatten- och avloppsgranskning. Använd denna tjänst: etjanst.gotland.se/va-granskning. Denna vatten- och avloppsgranskning kan du också använda om du önskar ett förhandbesked, för att ansöka om grävtillstånd vid ett senare tillfälle.

  • P.g.a. hög arbetsbelastning förlängs handläggningstiden från 14 dagar till 4 veckor fr.o.m. 1 oktober 2022.
  • Innan grävningsarbete påbörjas måste ansökan för att gräva i gata, väg eller allmän mark lämnas och vara godkänd av Region Gotlands teknikförvaltning. Sökande ansvarar för att kablar och ledningar ej skadas under arbetet.
  • Region Gotlands teknikförvaltning  genomför vatten- och avloppsgranskningar (VA-granskning), vilket vilket alltid skall göras inför alla grävningsarbeten.
  • Vid väg, mark- och ledningsarbeten måste en Trafikanordningsplan (TA- plan) lämnas in och bli godkänd av Region Gotlands teknikförvaltning innan arbete kan utföras.
  • Glöm inte att när ni gjort en temporär återställning så måste ni klaranmäla genom att klicka på den gröna symbolen till höger om ert ärende. 

Guide till ansökan om grävtillstånd

Läs mer om grävningsarbeten på Region Gotlands webbplats

Läs mer om trafikanordningsplaner på Trafikverkets webbplats

Läs mer om taxan

Karta över pågående väg- och ledningsarbeten, trafikstörningar och markupplåtelser

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden - Region Gotland