Krossverk/sorteringsverk - anmälan om uppställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om uppställning av kross- eller sorteringsverk.

Enligt 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Denna anmälan ska användas om materialet som hanteras utgör jungfruliga massor från täktverksamhet eller liknande. Om massorna kommer från andra typer av arbeten, exempelvis schaktningar, kan de enligt miljöbalkens klassas som avfall och då ska anmälan göras här.

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa