Slam - anmälan om omhändertagande inom jordbruksfastighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om omhändertagande av slam inom jordbruksfastighet. Enligt 28 § Renhållningsordning för Region Gotland.

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Jordbruksfastighet ska förfoga över tillräckligt med mark för spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön. Undantag förutsätter att fastighetens avlopp är utförd i enlighet med ett av Miljö- och byggnämnden beviljat beslut.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa