Cistern eller annan anläggning för förvaring av brandfarlig vätska eller spillolja - krav på information/anmälan/ansökan

LÄS MER

I Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5 finns krav på att informera Miljö- och byggnämnden om installation av ny cistern som innehåller brandfarlig vätska eller spillolja. Se mer information här.

Inom vissa vattenskyddsområden finns även krav på anmälan/ansökan om hantering av petroleumprodukter. Kontrollera när anmälan/ansökan behövs på Regionens hemsida om Gotlands vattenskyddsområden.

Notera att ansökan/anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter inte krävs om verksamheten redan har tillståndsprövats enligt miljöbalken

Det är viktigt att lämna så fullständiga uppgifter som möjligt för att förkorta handläggningstiden och undvika krav på kompletteringar.

Vid information/anmälan/ansökan av flera cisterner mm kan flera ärenden fyllas i alternativt att det i bilaga bifogas fullständiga uppgifter om samtliga cisterner mm.

Information/anmälan/ansökan ska lämnas in minst 4 veckor innan hanteringen inleds.

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

För hantering av volymer över 10 000 liter krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden.

Detta ska bifogas informationen/ansökan/anmälan:

  • Kopia av tillgänglig installations-, återkommande-, revisionskontroll.
  • Översiktlig karta eller situationsplan där det framgår var förvaring och/eller annan hantering sker och där eventuella närliggande vattendrag /vattentäkter/dagvattenbrunnar är markerade.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa