Anmälan om dagvattenanläggning

LÄS MER

Begreppet dagvattenanläggning innefattar flera olika typer av anläggningar, såsom dammar, översilningsytor och svackdiken. Om dagvattenanläggningen ligger inom detaljplanelagt område och betjänar flertalet fastigheter klassas den som en avloppsanordning och ska därför anmälas till Miljö- och byggnämnden. För att Miljö- och byggnämnden ska kunna fatta beslut i ett sådant anmälningsärende krävs bland annat information om anläggningens placering, dimensionering och drift.

I e-tjänsten finns ett antal fält där ni fyller i information om anläggningen. Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Detta eftersom handläggningstiden kan komma att bli längre om kompletteringar behöver begäras in. Observera att vissa av fälten i e-tjänsten är obligatoriska. 

Laghänvisning:
9 kap 2§ Miljöbalken (definition av avloppsvatten)
13 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (om anmälningsplikt för avloppsanläggning)
14 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (om ändring av anläggning som avses i 13 §)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa