Större schaktningsarbeten och liknande verksamheter - ansökan/anmälan enligt vattenföreskrifter

LÄS MER

Krav på anmälan/ansökan om större schaktningsarbeten gäller inom vissa vattenskyddsområden. Syftet med kravet är att uppmärksamma verksamhetsutövare på att särskild försiktighet behöver råda på arbetsplatsen. Beslut/tillstånd innehåller försiktighetsmått/villkor. Kontrollera när anmälan/ansökan behövs på Regionens hemsida om Gotlands vattenskyddsområden:

Anmälan/ansökan bör lämnas in när schaktentreprenör är utsedd. Fyll gärna i uppgifterna tillsammans med schaktentreprenör eftersom flertalet begärda uppgifter rör hur denne kommer att bedriva schaktningsarbetet.

Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid innan (minst 3 veckor) arbetet planeras att påbörjas.

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Schaktningsarbete får inte påbörjas innan tillstånd meddelats på en inlämnad ansökan. Inspektion kan komma att ske på arbetsplatsen.

Om en förorening upptäcks i mark under schaktningsarbetet och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska Miljö- och byggnämnden genast underrättas om detta (10 kap 11 § MB).

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa