Uppförande av vindkraftverk - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl uppförande av vindkraftverk.

Läs mer:

En miljökonsekvensbeskrivning kan komma att krävas i anmälningsärenden för att kunna bedöma verksamhetens miljöpåverkan

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Miljö- och byggnämnden bestämmer något annat.

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsoskydd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa