Värmepump - anmälan/ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl installation av värmepump

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Anmälan/ansökan kan med fördel upprättas av entreprenör. Viktigt är att denna skrivs under av er själv. Om annan person (brunnsborrare, entreprenör) gör underskriften krävs att fullmakt för detta bifogas ansökan/anmälan.

Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 7 § lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsoskydd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa