Lagring, sortering och krossning av avfall - anmälan om

LÄS MER

Anmälan om lagring av avfall (klassningskod 90.40) enligt 9 kap 6 § miljöbalken samt 29 kap 10 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) mm.

Klassningskod 90.40

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är

  1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
  2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

Klassningskod 90.80

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är

  1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
  2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.

Klassningskod 90.110

Gäller för att

  1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
  2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
  • Enligt 9 kap 6§ miljöbalken får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast 6 veckor efter att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
  • Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter är tidsbegränsade.
  • Information om Gotlands vattenskyddsområden finns samlad på: http://www.gotland.se/vattenskydd
  • Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Information om hantering av schaktmassor finns här

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa