Återvinning av avfall för anläggningsändamål - anmälan om

LÄS MER

Användning av schaktmassor eller annat avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, är enligt miljöbalken att betrakta som en miljöfarlig verksamhet. Det är du som verksamhetsutövare som ska bedöma hur stor risken för förorening är. Om du anser att den är mindre än ringa behöver du inte kontakta oss innan du använder massorna. Om föroreningsrisken är ringa krävs en anmälan som kan göras på blanketten nedan. Om föroreningsrisken är mer än ringa krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att få återanvända massorna i anläggningsändamål. Vägledning för att bedöma risken finns i Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

Mer information finns på vår hemsida här

Enligt 9 kap 6§ miljöbalken får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast 6 veckor efter att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål om föroreningsrisken är ringa (klassningskod 90.141) enligt 9 kap 6 § miljöbalken samt 29 kap 35 § Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Om området där anläggning ska ske befinner sig inom vattenskyddsområde, se här

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa