Behov av plats på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktig funktion - anmälan

LÄS MER

I de fall det blir en samhällsstörning som till exempel olyckor, kriser eller krig kan regeringen eller en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet fatta beslut om att bara erbjuda omsorg för barn som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig funktion, samt för barn med behov av särskilt stöd.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet eller om barnet har behov av särskilda behov.

Du har dock bara rätt till omsorg:

  • Om du/ni inte kan ordna omsorg på annat sätt.
  • Om du är ensam vårdnadshavare och du deltar i samhällsviktig verksamhet.
  • Om ni är två vårdnadshavare och båda delta i samhällsviktig verksamhet.

Region Gotland kan begära att behovet av barnomsorg styrks med intyg från arbetsgivaren eller verksamhetsutövaren.


I följande informationsblad finns mer information och en lista över om  vad som anses som samhällsviktig verksamhet:
Informationsblad från MSB till vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa