Ekonomiskt stöd till inackordering eller resebidrag - ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gotländska gymnasieelever kan beviljas ekonomiskt stöd till inackordering eller resor om vissa villkor uppfylls. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Ansökan kan göras för maximalt ett läsår i taget. Skickas då in tidigast vid skolstarten och senast i början av maj under det aktuella läsåret.

Elev som fyllt 18 år ansöker själv. För omyndig elev skickas ansökan in av vårdnadshavare. Saknas e-legitimation kan blanketten användas.

Den vårdnadshavare som skickat in ansökan via e-tjänsten blir betalningsmottagare vid beviljat stöd. Utbetalningarna flyttas över till eleven efter fyllda 18 år.

Det måste finnas ett hyresavtal för inackorderingen, en kopia på det ska alltid bifogas ansökan. Inackorderad elev måste stå med på avtalet.

Vid studier i annan kommun behövs ett intygande från skolan, detta bifogas som en bilaga i e-tjänsten.

Resebidrag (i stället för inackordering) kan endast beviljas elever som studerar på Gotland.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa