Solceller - ansökan

LÄS MER

Solpaneler kan vara bygglovsbefriade, beroende på hur de placeras och var på Gotland de ska sättas upp.

Oavsett om det inte krävs bygglov ska hänsyn alltid tas till byggnadens karaktär vid installation av solpaneler. Byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

I Visby innerstad är solpaneler alltid bygglovspliktiga.

Sedan augusti 2018 är montering av solpaneler bygglovsbefriat, inom område med detaljplan, om panelerna följer byggnadens form. Observera att det finns vissa undantag. Om byggnaden är inom detaljplan och ligger inom ett område med höga kulturvärden, konstnärliga värden eller inom områden av intresse för Försvarsmakten gäller inte bygglovsfriheten och bygglov krävs.

På Gotland har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområde övrigt” krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område. Aktuella påverkansområden hittar du i vår karta över områden som är undantagna från bygglovsbefrielse.

Utanför områden med detaljplan krävs det inte bygglov för montering av solpaneler, om det inte beslutats i områdesbestämmelser.

Tänk på att informera dina grannar! Det är viktigt att solpanelerna inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller medför betydande olägenhet på annat sätt enligt 2 kapitlet 9 § Plan- och bygglagen, PBL.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa