God man/förvaltare/förmyndare - ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till placering av medel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt föräldrabalken 14 kap. 5 § så får den enskildes tillgångar utan samtycke av överförmyndaren placeras i:

1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,

2. skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller

3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet. Den enskildes tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet. Enligt föräldrabalken 14 kap. 6 § får den enskildes tillgångar, om överförmyndaren samtycker till det, placeras i aktier och även i övrigt placeras på något annat sätt än som anges i 5 §.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa