Bygglovsbefriad åtgärd - anmälan

LÄS MER

En åtgärd som inte behöver lov kan ändå kräva en anmälan.

Exempel på åtgärder där du kan behöva göra en anmälan är tillbyggnad med max 15 kvadratmeter, tillbyggnad av ett attefallshus, rivning i vissa fall, ändring av en byggnads konstruktion, koppla på kommunalt vatten och/eller avlopp eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan.

Avgift för anmälan tas ut enligt gällande taxa.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst enhet bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
kundtjanst.bygglov@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se