Uppskjuten skolplikt - begäran

LÄS MER

Enligt Skollagen har barn i Sverige skolplikt från höstterminen det år de fyller sju år.  Om det finns särskilda skäl får  skolplikten skjutas upp så att barnet början skolan först året därpå, vid höstterminen det år barnet fyller åtta år. Det är hemkommunen som beslutar om uppskjuten skolplikt efter begäran från barnets vårdnadshavare.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden - Region Gotland