Uppskjuten skolplikt - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt den nya Skollagen är det hemkommunen som fattar beslut om uppskjuten skolplikt. Barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland har delegerat beslutanderätten till avdelningschef för grundskolan.

Beslut när det gäller uppskjuten skolplikt fattas därför av rektorn i barnets upptagningsområde, d v s i den skola (hemskola) som barnet geografiskt tillhör. Så är fallet även om barnet genom skolval kommer att gå i annan skola än hemskolan.

  • Skolplikten regleras i Skollagen /2019:800) 7 kap. 10 § och inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.
  • Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.
  • Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Frågor om e-tjänsten

Carina Lindby
carina.lindby@edu.gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa