Klagomål - olägenhet för hälsan

LÄS MER

Vid klagomålsärenden som rör olägenhet för hälsan ska du i första hand kontakta den ansvarige fastighetsägaren, grannen eller verksamheten som kan vidta åtgärder för att förbättra situationen. Om störningen kvarstår efter detta kan du kontakta enhet Miljö- och hälsoskydd, som handlägger ärenden vid störningar orsakade av buller, ventilation, fukt, temperatur och liknande.

Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Störningen ska vara återkommande och inte bara temporär och ska pågå i nuläget.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa