Explosiva varor - hantering och anmälan om föreståndare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om förvärv av, förvaring av, handel med, användning av, överföring inom Sverige eller godkännande av föreståndare för explosiva varor.

Den 1 augusti 2021 skärptes kraven i lag (2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (LBE och FBE).  De skärpta kraven innebär bland annat krav på att verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder med explosiva varor ska anmäla de personer som avses få delta i verksamheten till tillståndsmyndigheten.

Tillståndsmyndigheten, Räddningstjänsten Gotland, (undantaget vissa tillstånd som MSB hanterar) ska därefter godkänna de anmälda personer som efter prövning bedöms lämpliga. I denna prövning ska det bland annat ingå inhämtande av ett yttrande från Polismyndigheten avseende lämplighet för varje person. Godkännandet är en förutsättning för att personerna ska få hantera explosiva varor i verksamheten.

De nya reglerna i LBE och FBE trädde i kraft den 1 augusti 2021 med en övergångsperiod på sex månader då verksamheter med befintliga tillstånd ska anmäla samtliga deltagare. Tillståndsmyndigheterna och Polismyndigheten ska under denna tid även genomföra prövning och meddela eventuellt godkännande av dessa. Från och med den 1 februari 2022 måste deltagare vara godkända av tillståndsmyndigheten för att få delta i verksamheten.

Undantag gäller för explosiva varor med begärlighetsgrad C, tex. Försäljning av fyrverkerier eller destruktion av pyroteknisk utrustning från fordon vid skrotning av bilar. Undantag gäller också för tillverkning av pyrotekniska satser eller krut i små mängder i samband med kemiundervisning i grund- och gymnasieskolan.

Blanketter för anmälan av föreståndare samt personer som avses delta i hantering med explosiva varor som gäller från l aug kommer att läggas ut på vår hemsida,

https://etjanst.gotland.se/oversikt/overview/942

För mer information, se MSB:s hemsida. www.msb.se 

Läs mer om tillstånd för hantering av explosiva och brandfarliga varor på Region Gotlands webbplats.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan via e-tjänsten, kontakta oss.
Kontaktuppgifter hittar du under Frågor om e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa