Brandfarlig vara -ansökan om tillstånd och anmälan om föreståndare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du använder e-tjänst för att ansöka om tillstånd att hantera brandfarlig vara i enlighet med 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, samt för att anmäla ändringar gällande föreståndare.

1 § Hantering av nedanstående brandfarliga gaser och vätskor ska vara undantagen från tillståndsplikt:

  • Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem.
  • Brandfarliga gaser eller vätskor som används som köldmedium i ett eller flera sammankopplade enhetsaggregat, om köldmediets totala vikt är mindre än 30 kg.
  • Brandfarliga vätskor som används som köldbärare i värmepumpanläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller tvåbostadshus.
  • Brandfarliga gaser och vätskor i behållare med en volym på högst 50 ml.
  • Brandfarlig gas i rörledningssystem med högst 4 bar övertryck för flera förbrukare efter sista ventil i utgående ledning från mät- och reglerstation, produktions- eller lagringsanläggning fram till och med förbrukningsenheten.
  • Gaser som vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa har ett brännbarhetsområde i luft men som inte är antändbara i en blandning med luft vid en koncentration av 13 volymprocent eller lägre och har ett brännbarhetsområde i luft som är mindre än 12 procentenheter.
  • Gaser som klassificerats som Brandfarliga gaser kategori 2 enligt CLPförordningens bilaga VI.
  •  Brandfarliga vätskor med en flampunkt högre än 35 °C som har erhållit negativa resultat vid provningen för underhåll av förbränning L.2, del III, avsnitt 32 i femte omarbetade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier, utgiven av Förenta Nationerna (ST/SG/AC.10/11/Rev.5).
  • Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C som hanteras i lantbruksverksamhet.

Läs mer om hantering av brandfarliga varor på msb.se (myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Du kan välja att skriva ut en blankett som då skickas per post till Region Gotland.

Blanketter adresseras till:
Region Gotland
Regionstyrelsen
621 81 Visby

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa