Avloppsanläggning - ansökan om ersättning för onyttigbliven

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vattentjänstlagen (§40) säger att om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning, skall VA-huvudmannen betal skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare. Förehavandet bygger på dess art, ålder och skick och avser ersättning, inte inlösen av anläggningen. Anläggningen kvarstår alltså i fastighetens ägo även efter att spillvattnet anslutits till den kommunala anläggningen. Sluttömning ska göras och luftningsröret avlägsnas.Därefter rekommenderas att anläggningen grävs upp alternativt sandfylls.

Läs mer om principer för att erhålla ersättning nedan eller läs mer om VA-föreskrifter på Region Gotlands webbplats: VA-föreskrifter.

Principer för att erhålla ersättning:

 1. Avloppsanläggningen ska vara godkänd enligt tillstånd/myndighetsbeslut av kommunens nämnd för miljöfrågor. För frågor kring tillstånd, kontakta Region Gotlands avdelning för miljö och hälsoskydd.
 2. Endast godkända anläggningar utifrån utförd avloppsanläggning ersätts.
 3. Primitiva(öppna) anläggningar ersätts endast om särskilda skal föreligger.
 4. Anläggningens ålder ska vara max 10 år, rak avskrivningstid tillämpas. Åldern räknas från färdigställande av anläggning enligt utförandeintyg och fram till förfallodag för anslutningsavgift.
 5. Ersättning utgår från schablonbelopp enligt nedan:
  • Slamavskiljare/2-eller 3-kammarbrunn med infiltration för bad, disk och tvättvatten. Ersätts endast om särskilda skäl föreligger (30 000 kr).
  • Slamavskiljare/2-eller 3-kammarbrunn med infiltration för bad, disk, tvätt och WC-vatten. Ersätts endast om särskilda skäl föreligger 40 000 kr).
  • Sluten tank mindre äm 6 m3 (16 000 kr).
  • Sluten tank 6m3 eller större (22 000 kr).
  • 1-kammarbrunn (ersätts ej)
  • Minireningsverk ersätts endast om särskilda skäl föreligger (utifrån kvitto).
 6. För att få högre ersättning än schablonbeloppen krävs att anläggningsägaren kan styrka kostnaderna med kvitton. Ersättning utbetalas endast för avloppsanläggningens kostnader, ej för övriga kostnader som kan ha uppstått i samband med att anläggningen anlades, till exempel för geoteknikm tillståndskostnader, anslutande ledningsnät etcetera. Eget arbete ersätts ej.
 7. Ersättningsnivån kan maximalt uppgå till avloppsvattendelen i anslutningsavgiften.
 8. Vid delad anläggning ges ersättning i relation till ägandedel.
 9. Kostnad för arbeten som gjorts på anläggningen efter beslut om verksamhetsområde och utan samråd med Region Gotland ersätts ej.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa