Fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • Registrera och anmäl ändring av ägar- och ledningskrets
  • Registrera och anmäl ändring av rektor och skolchef
  • Underlag i samband med regelbunden tillsyn över fristående förskola och fritidshem
  • Underlag i samband med regelbunden tillsyn över pedagogisk omsorg
  • Avslut av fristående verksamhet

Registrera och anmäl ändring av ägar- och ledningskrets
Fristående förskolor och fritidshem är enligt Skollagen 2010:800, 2 kap. 5b§ skyldiga att anmäla förändringar inom personkretsen för ägar- och ledning senast en månad efter att förändringen skett. Vid anmälan om förändring görs en lämplighetsprövning på nya personer inom personkretsen. Kraven på insikt och ekonomiska förutsättningar granskas inom ramen för regelbunden tillsyn.

Registrera och anmäl ändring av rektor skolchef

I denna e-tjänst registreras även byte av rektor och skolchef. För dessa görs ingen ägar- och ledningsprövning men utbildnings- och arbetslivsförvaltningen behöver information om rektor och skolchef inom ramen för tillsynsuppdraget.

Underlag i samband med regelbunden tillsyn över fristående förskola och fritidshem

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utövar, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, regelbunden tillsyn över godkända fristående verksamheter på Gotland. Med regelbunden tillsyn avses en självständig granskning med syfte att kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som lagar och föreskrifter anger. Skollagen 2010:800, 26 kap.

Underlag i samband med tillsyn över pedagogisk omsorg

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utövar, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, regelbunden tillsyn över pedagogisk omsorg.
Skollagen 2010:800, 25 kap 7 §, sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Anmäla avslut av fristående verksamhet
Enligt region Gotlands riktlinjer ska huvudmannen senast sex månader innan denne planerar att avsluta sin verksamhet anmäla det till Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Detta för att vårdnadshavare ska ha möjlighet att söka och få plats i annan verksamhet.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation (till exempel bank-ID)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa